Ondersteuning voor bewegen en bewegingsonderwijs

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs per week aan te bieden. Daarnaast dient dit bewegingsonderwijs worden gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt nog lang niet iedere school dit.

Hierom ondersteunt de overheid samen met de KVLO, de PO-Raad, ALO-Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) scholen bij het realiseren van bewegingsonderwijs en daarnaast bij het stimuleren van het bewegen van kinderen door de dag heen. Vanaf 1 september 2021 konden schoolbesturen bijvoorbeeld subsidie aanvragen om een procesbegeleider aan te stellen die samen met de school kijkt hoe de vereiste uren bewegingsonderwijs (of meer) op een duurzame wijze gerealiseerd kunnen worden. Een procesbegeleider kijkt ook naar mogelijkheden om kinderen duurzaam meer te laten bewegen.

SSNB als procesbegeleider

Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) heeft deze subsidie met succes aangevraagd voor de 8 scholen in haar stichting. Namens SSNB zijn Regioadviseurs Marja Nieuwenhuis en Jos Kuipers verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de scholen vanuit de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs. De procesbegeleiders van SSNB maken voor én met het schoolbestuur en mogelijk betrokken (vak)leerkrachten een plan van aanpak hoe de uitdagingen, omtrent het voldoen aan de wettelijke eis van twee lessen bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten, gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast begeleiden ze scholen die al wel voldoen aan de wettelijke eis met innovatie in en rondom het bewegingsonderwijs. Denk hierbij aan bewegend leren, dynamisch schooldag, inrichting en gebruik schoolpleinen en leerlingvolgsystemen voor het bewegingsonderwijs.

Met deze concrete individuele procesbegeleiding is SSNB een belangrijke ondersteuning voor de 8 scholen om te zorgen voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en meer bewegen tijdens de schooldag voor alle kinderen!