Lokaal Sportakkoord II

Op 14 december 2022 is in Den Haag het Hoofdlijnen Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ ondertekend door minister Conny Helder van Langdurige zorg en Sport, NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), VNG en VSG. Het Sportakkoord II vloeit voort uit het Lokaal Sportakkoord I.

De ondertekenaars bouwen echter wel voort op de ervaringen die zijn opgedaan met Sportakkoord I. De ambities in het Hoofdlijnen Sportakkoord II zijn groot. De samenleving staat voor grote uitdagingen die tegelijkertijd ook kansen zijn. Omdat de ondertekenaars daar gezamenlijk de schouders onder willen zetten en zich ook beseffen dat zij dat niet alleen kunnen, is het akkoord niet ‘dichtgetimmerd’ maar juist op hoofdlijnen. Samen met allerlei partijen in de wijk, de gemeente, de regio en landelijk moeten we aan de slag om die uitdagingen aan te gaan en de kansen te verzilveren.

Het Hoofdlijnen Sportakkoord II legt ook zeer nadrukkelijk de verbinding met het GALA (Gezonde en Actieve Leefstijl Akkoord), het IZA (Integraal Zorg Akkoord), het programma School & omgeving en de Maatschappelijke Diensttijd. Sport en bewegen kunnen immers ook daarin van grote waarde zijn. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II zorgt ervoor dat de sportsector daar kwalitatief en kwantitatief toe in staat is. Want, een sterke sport versterkt de maatschappij!

Meer informatie over hoe gemeenten hier samen met partners in de sport en andere domeinen mee aan de slag kunnen, publiceren we zodra hierover meer bekend is.

Lees hier de Hoofdlijnen Sportakkoord II